هنر

هنر

فیلم، عکاسی، نقاشی، موسیقی و ادبیات نمونه ای از شاخه های هنر هستند که در تن لیست به آن ها پرداخته میشود.