10 نکته ساده برای افزایش میزان مطالعه

افزایش میزان مطالعه متفرقه

۱۰ نکته ساده برای افزایش میزان مطالعه

اهمیت مطالعه بر کسی پوشیده نیست. یک حقیقت ساده برای بیان ارزش مطالعه، تفاوت سرانه مطالعه کشور های پیشرفته نظیر آلمان و انگلیس، با کشور های در حال توسعه همچون کشور خودمان ایران است. تفاوت سطح رفاه عمومی، ثروت و تولید دانش در کشور هایی با سرانه مطالعه بالا و کشور هایی با سرانه مطالعه پایین گویای اهمیت مطالعه بر فرهنگ و تعالی یک جامعه است و این جز پیشرفت و رشد فرهنگ در تک تک افراد یک جامعه نیست. در ادامه با ما باشید تا ۱۰ نکته ساده و قابل اجرا برای افزایش میزان مطالعه را مرور کنیم.